Beweeghuis als landelijk voorbeeldproject opgenomen in Integraal Zorg Akkoord

Het Integraal Zorg Akkoord (IZA) is zeer recentelijk door het ministerie van VWS samen met tal van zorgpartijen ondertekend. Dit akkoord geeft concreet invulling aan de landelijke ambitie “Passende Zorg”. Passende Zorg is waardegedreven, komt samen met en rondom de patiënt tot stand, vindt plaats op de juiste plek en gaat over gezondheid in plaats van ziekte. Het belang van organisatie- en domeinoverstijgende samenwerking om dit te bereiken wordt in het IZA onderstreept. Als Beweeghuis geven we hieraan concrete invulling. We zijn dan ook trots op het feit dat wij in het IZA worden genoemd als een van de vier landelijke voorbeeldprojecten.  

Bekijk hier het IZA

Sluit de enquête